Post: : Admin

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật khác với cầu đảo giữa thế gian, cầu là tức mong muốn Đức Phật và chư Đại Bồ-tát gia hộ cho chúng ta việc gì đó, nguyện là suốt đời làm đúng theo lời Đức Phật dạy. Vậy gọi là cầu nguyện trong đạo Phật do HT Thích Quang Đạo giảng tại chùa Phước Viên Tp.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Những bài pháp của HT. Thích Quang Đạo giảng


>>Đức Phật chế Bát kỉnh pháp cho Tỳ Kheo Ni - HT Thích Quang Đạo

>>Chữ trụ trì trong Phật giáo - HT Thích Quang Đạo

>>Ý nghĩa cầu nguyện - HT Thích Quang Đạo giảng

>>Ngũ phúc lâm môn - HT Thích Quang Đạo giảng