Post: : Admin

HT Thích Quang Đạo trả lời về pháp môn tu học tại buổi hội thảo hoằng pháp 2016 do Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai tổ chức.
HT. Thích Quang Đạo, thành viên hội đồng chứng minh TƯ GHPGVN, phó BTS kiêm trưởng BHP tỉnh Đồng Nai, hiệu phó học vụ trường TCPH tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Phước Viên (kp5 - phường Tân Hiệp - Tp. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai).


HT. Thích Quang Đạo