Post: : Admin

Sau đây trang nhà xin cập nhật chương trình tang lễ chính thức của Hòa thượng thượng Quang hạ Đạo viện chủ chùa Phước Viên (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).Chương trình tang lễ HT. Thích Quang Đạo


·        NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM ĐINH DẬU (07/ 9/ 2017)

-         14 giờ 00:             Lễ Nhập Kim quan

-         15 giờ 00:             Lễ Bạch Phật Khai Kinh

-         15 giờ 30:             Lễ Thỉnh Giác Linh – Lễ Thọ tang

-         19 giờ 00:             Khóa lễ Tịnh độ

 

·        NGÀY 18 - 19 THÁNG 07 NĂM ĐINH DẬU (08 - 09/ 9/ 2017)

-         04 giờ 00:             Công phu khuya

-         06 giờ 00:             Lễ Cúng trà

-         07 giờ 00:             Lễ viếng

-         10 giờ 00:             Lễ Cúng Ngọ

-         10 giờ 30:             Lễ Cung tiến Giác linh

-         11 giờ 00:             Thọ trai

-         13 giờ 30:             Lễ viếng

-         17 giờ 30:             Dược thực

-         19 giờ 00:             Khóa lễ Tịnh độ

 

·        NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM ĐINH DẬU (10/ 9/ 2017)

-         04 giờ 00:             Công phu khuya

-         06 giờ 00:             Lễ Cúng trà

-         06 giờ 30:        Thỉnh Di ảnh Cố Hòa thượng thăm Trường TCPH Đồng Nai

-         07 giờ 00:             Lễ viếng

-         10 giờ 00:             Lễ Cúng Ngọ

-         10 giờ 30:             Lễ Cung tiến Giác linh

-         11 giờ 00:             Thọ trai

-         13 giờ 30:             Lễ viếng

-         17 giờ 30:             Dược thực

-         19 giờ 00:             Khóa lễ Tịnh độ

 

·        NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM ĐINH DẬU (11/ 9/ 2017)

-         04 giờ 00:             Công phu khuya

-         06 giờ 00:             Lễ Cúng trà

-         07 giờ 00:             Lễ viếng

-         09 giờ 30:             Lễ Cúng Ngọ

-         10 giờ 00:             Lễ Sơ dạ

-         11 giờ 00:             Thọ trai

-         15 giờ 00:             Thỉnh Giác linh yết Phật yết Tổ

-         16 giờ 00:             Lễ Sái tịnh Bảo tháp

-         17 giờ 00:             Lễ Bố tát

-         17 giờ 30:             Dược thực

-         19 giờ 00:             Lễ Tưởng niệm Tôn sư

 

·        NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM ĐINH DẬU (12/ 9/ 2017)

-         04 giờ 00:             Công phu khuya

-         06 giờ 00:             Lễ Khiển điện

-         07 giờ 00:             Lễ Tưởng niệm (Có chương trình riêng)

-         08 giờ 00:             Lễ Phất trần

-         08 giờ 15:             Lễ Phát hành (Cung thỉnh Kim quan Nhập bảo tháp)

-         10 giờ 00:             Lễ Thỉnh Giác linh An vị - Cúng Sơ thất Trai tuần

-         10 giờ 30:             Lễ Tạ Phật

 

----- HOÀN MÃN ----

BTV


Trang nhà sẽ cập nhật liên tục quá trình tang lễ.

>>Cáo phó: Hòa thượng Thích Quang Đạo viên tịch